Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4826/interpelacja_nr_27813_do_.html

Interpelacja nr 27813 do MSWiA i odpowiedź min. J. Zielińskiego

27.11.2018 - 4.01.2019 Interpelacja nr 27813 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za służące na rzecz totalitarnego państwa.


Zgłaszający
: Marek Wójcik

Data wpływu: 20-11-2018

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 1 października br. minął dokładnie rok od wejścia w życie nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 16 grudnia 2016 r. w ramach, której obniżono świadczenia emerytalno-rentowe wszystkim osobom, które uznano za służące na rzecz totalitarnego państwa.

W związku z powyższym zwracam się do pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ilu osobom, które pracowały lub służyły w instytucjach i formacjach wskazanych w art. 13b ww. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a którym obecnie są wypłacane emerytury i renty obniżono te świadczenia zgodnie z uchwalonymi zmianami (z podziałem na wskazane w ustawie instytucje i formacje)?

2. Ilu osobom, które pracowały lub służyły w instytucjach i formacjach wskazanych w art. 13b ww. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a którym obecnie są wypłacane emerytury i renty podwyższono te świadczenia zgodnie z uchwalonymi zmianami (z podziałem na wskazane w ustawie instytucje i formacje)?

3. Ilu słuchaczom lub studentom szkół wskazanych w art. 13b ww. ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a którym obecnie są wypłacane emerytury i renty obniżono te świadczenia zgodnie z uchwalonymi zmianami?

4. Ile osób przedstawiło dowody, że przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości państwa polskiego?

5. Ile osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe, w wyniku uchwalonych zmian zostało zweryfikowanych przez Instytut Pamięci Narodowej i jakie podjęto decyzje w stosunku do tych osób?

6. Ile osób odwołało się do sądów w związku z podjęciem wobec nich decyzji o obniżeniu świadczenia emerytalnego lub rentowego?

7. Wobec ilu osób Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o odstąpieniu od obniżenia świadczeń emerytalnych i rentowych?

8. Ile osób odwołało się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z podjęciem wobec nich decyzji o obniżeniu świadczenia emerytalnego lub rentowego? Proszę o wskazanie uzasadnień decyzji pozytywnych i odmownych.

Z poważaniem

Marek Wójcik
Poseł na Sejm RP

***

Odpowiedź na interpelację nr 27813

w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za służące na rzecz totalitarnego państwa

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 20-12-2018

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację numer 27813 Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika w sprawie obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych osobom uznanym za służące na rzecz totalitarnego państwa uprzejmie informuję, że realizując postanowienia ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2270), zwanej dalej ustawą dezubekizacyjną, na podstawie otrzymanych Informacji o przebiegu służby z Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA) wydał 56 544 decyzje o ponownym ustaleniu wysokości emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej, które objęły 38 331 osób[1]. Od ww. decyzji odwołania do sądu złożyło 22 510 świadczeniobiorców. Wszystkie odwołania, złożone za pośrednictwem organu emerytalnego, zostały do dnia 15 września 2018 r. przekazane do Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą dezubekizacyjną, na podstawie decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń, osobom, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa w instytucjach i formacjach wymienionych w art. 13b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wypłacono łącznie 33 997 zweryfikowanych świadczeń.

Dodatkowo uprzejmie wyjaśniam, że organ emerytalny wypłacił osobom, które pełniły służbę na rzecz totalitarnego państwa, łącznie 76 świadczeń podwyższonych w następstwie zmian wprowadzonych ustawą dezubekizacyjną. Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 13a ust. 4 ustawy informacja o przebiegu służby zawiera dane osobowe funkcjonariusza, wskazanie okresów służby na rzecz totalitarnego państwa oraz informację, czy z dokumentów zgromadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wynika, że funkcjonariusz w tym okresie, bez wiedzy przełożonych, podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. Zatem organ emerytalny nie ma możliwości wykazania danych dotyczących liczby świadczeń w podziale na instytucje i formacje wskazane w art. 13b ust. 1 ustawy, ponieważ nie jest w posiadaniu takich danych.

Należy również wskazać, że z danych wprowadzonych do systemu SI Emeryt (kod 0W) wynika, iż 8 osób bez wiedzy przełożonych, przed rokiem 1990 podjęło współpracę i czynnie wspierało osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego. System SI Emeryt nie zawiera natomiast danych o liczbie słuchaczy lub studentów szkół wskazanych w art. 13b ustawy, którym obecnie są wypłacane emerytury i renty obniżone zgodnie z uchwalonymi zmianami.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 8a ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o której mowa w art. 13b, ze względu na: 1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz 2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia. Należy w tym miejscu podkreślić, że przesłanki określone w powyższym przepisie muszą być spełnione łącznie. Do dnia 5 grudnia 2018 r. wpłynęło do MSWiA 4 678 wniosków na podstawie art. 8a ustawy - dotychczas we wnioskach już rozpatrzonych nie odnotowano przypadku łącznego spełnienia ww. przesłanek, w związku z czym nie rozstrzygnięto sprawy zgodnie z żądaniem strony.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy dezubekizacyjnej od decyzji ustalającej prawo do świadczeń, o których mowa w art. 15c, art. 22a lub art. 24a ustawy, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do właściwego sądu - nie zaś do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Z poważaniem
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński,  Sekretarz Stanu

[1] według stanu na dzień 31 października 2017 r.

Aktualizacja: 4 stycznia 2019 r.