Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/1/4098/wzory_odwolan_do_wlasciwe.html

Wzory odwołań do właściwego Sądu Okręgowego

31.05.2017  Przedstawiamy, rekomendowane przez FSSM, wzory odwołań do właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Wzory odwołań obejmują następujące sytuacje:

1. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.
2. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
3. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.
4. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
5. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.
6. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
7. Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę po 1990 r, zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
8. Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
9. Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.

Wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy", którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystanie tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270).
Koszty ich sporządzania zostały pokryte z subkonta „Darowizna”.

Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, którego obejmuje w/w ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny, czego raczej nie rekomendujemy.

Pytania dotyczące wzorów odwołań prosimy kierować na e-mail: zespol.prawny@fssm.pl

Zespół Prawny FSSM RP

Dodano: 31 maja 2017 r.

*** 

UWAGA 1:

Na stronie FSSM znajdują się najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawie stosowania wzorów odwołań ZOBACZ

UWAGA 2:

We wzorach nr 3, 4 i 8 dot. rent inwalidzkich wkradł się błąd:

II. Zaskarżonej decyzji zarzucam:
1) Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 2 Konstytucji RP, polegające na arbitralnym obniżeniu przysługującego mi świadczenia emerytalnego (powinno być: rentowego), co narusza zasadę ochrony praw nabytych i zasadę sprawiedliwości społecznej, a także zasadę zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa oraz niedziałania prawa wstecz, wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego; (...)