Wydruk pochodzi ze strony: http://zemke.pl/aktualnosci/_news/1/232/49/s_d_podczas_obrad_pe_w_st.html

S&D podczas obrad PE w Strasburgu

Jak już informowaliśmy – od poniedziałku, 23 listopada br. trwa plenarna sesja Parlamentu Europejskiego, tym razem w Strasburgu. Do udziału w obradach przygotowuje się zawsze rzetelnie Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów&Demokratów (S&D), do której należy poseł Janusz Zemke.

Podczas obecnej sesji Parlamentu Europejskiego przedstawiciele S&D zajmą stanowiska w kilku kluczowych kwestiach.

23 listopada dotyczyło ono dostosowania regulaminu Parlamentu Europejskiego do zapisów Traktatu Lizbońskiego, który zacznie obowiązywać z dniem 1 grudnia br.

24 listopada, do tematu „Bezpieczeństwo i interoperacyjność wspólnotowego systemu kolei”, grupa S&D postawiła kilka ważnych pytań, które wymagają szerszej dyskusji i decyzji Komisji Europejskiej:
• za pomocą jakich praktycznych środków można, zdaniem Komisji, w krótkim czasie poprawić bezpieczeństwo kolejowych wagonów towarowych?
• czy Komisja zamierza przyspieszyć przyjęcie certyfikacji systemu w odniesieniu do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i wprowadzić bezpieczniejsze ramy wspólnotowe bez tworzenia dodatkowych utrudnień dla podmiotów z branży kolejowej?
• jakie krajowe praktyki lub luki w przepisach, utrudniające osiągnięcie interoperacyjności i mające decydujący wpływ na system kolejowy, zidentyfikowano?

24 listopada, m.in. reprezentant grupy S&D przedstawił poprawki
w sprawie przygotowań do szczytu w Kopenhadze nt. zmian klimatycznych.

Grupa S&D poparła:

1. Międzynarodowe porozumienie, zawierające ambitne cele redukcji emisji CO2 dla krajów rozwiniętych, a także dające się zweryfikować krajowe działania zmierzające do zmniejszenia emisji, proponowane przez kraje rozwijające się i kraje wschodzące.
2. Równą reprezentację krajów rozwiniętych i rozwijających się w instytucjach, w których podejmowane są decyzje.
3. Nowatorski mechanizm finansowy (np. opodatkowanie międzynarodowych transakcji finansowych), który pomógłby krajom rozwijającym się w ich wysiłkach, dotyczących adaptacji do wysokich wymogów.

25 listopada – przedstawicielka grupy S&D zabierze głos w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet, dążąc do zwiększenia świadomości państw członkowskich i Komisji w tej kwestii. Zwróci się o wypracowanie działań, ewentualnie wytycznych w sprawie specjalnej konferencji wysokiego szczebla oraz potrzeby przygotowania dyrektywy zgodnej z programem sztokholmskim, podkreślającym znaczenie ochrony obywateli, dostępu do wymiaru sprawiedliwości i wspierania praw obywatelskich. To prowadziłoby do przekształcenia działań UE przeciw przemocy wobec kobiet w spójną strategię.

Przemoc wobec kobiet istnieje wszędzie i wśród bogatych i biednych, wykształconych i niewykształconych, wysoko cenionych społecznie
i zepchniętych na margines. Jednak ten strukturalny i szeroko rozpowszechniony problem pozostaje wciąż niezauważony. Pionierami w tej walce były organizacje pozarządowe, ale wzrosła też świadomość wagi tego problemu, a zbliżające się hiszpańskie przewodnictwo w UE postanowiło uczynić walkę z przemocą wobec kobiet jednym ze swoich priorytetów.

(opr. nim, newsletter S&D, 24 listopada 2009 r.)